YARIŞMA KONUSU
Sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının barınma ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi fikir ve proje yarışması

YARIŞMA HEDEFİ
Yarışmayla, yerel yönetimlerin, insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınarak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Şehirlerimizde belediyelerin ve vatandaşların sokak hayvanları konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve bu vesileyle sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarının sağlanması.

ÖDÜL
Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada
değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir. Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk on belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir.

İkinci aşama 2021 yılı Kasım ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye 1.000.000 TL,
İkinci belediyeye 750.000 TL,
Üçüncü belediyeye 500.000 TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

Yarışmanın Duyuru Tarihi : 11 Aralık 2020

1. Aşama Fikir Projesi Teslim :  31 Mart 2021

1. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme :  

1. Aşama Ödüllerinin Takdimi :  

2. Aşamanın Duyuru Tarihi :  

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim :  Ekim 2021

2. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme :  Kasım 2021

2. Aşama Ödüllerinin Takdimi :  Aralık 2021

Başvurular, “enpatisehirler.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra Detaylı Başvuru Formu, Taahhütname ve Başkanlık Onay resmi yazısı (Yazıda yer alan Kayıt No kısmı KAYSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) sisteminde yer alan Belediyenizin DETSİS numarasıdır) ile birlikte tüm proje dokümanları Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

UYGUNLUK
Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Başvurularda sivil toplumla işbirliği ve projelerde vatandaş katılımı dikkate alınacaktır.

Kriter Ağırlık
Yenilikçilik % 25
Etki % 25
Sürdürülebilirlik % 30
Yaygınlaştırabilirlik % 20

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

BELGELER
Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje detay başvuru formu, Başkanlık Onayı ve Taahhütname örneği, “enpatisehirler.tbb.gov.tr” internet adresinden edilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

SÜREÇ
Birinci aşama
Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır.

Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İkinci aşama
Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır.

Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.
Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Ödeme işlemleri
Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

Kullanım Hakkı
Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Etik Kuralları
Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik
Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

İdari Yaptırımlar
Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.